Stanovená a nestanovená měřidla

Stanovená měřidla (ověřitelné váhy):

Stanovenými měřidly jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam v závazkových vztazích - při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy, pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, nebo při ochraně jiných veřejných zájmů.

znacka-shody-m.jpg 

Váhy, které podstoupily proces schvalování typu měřidel, ve kterém se posuzuje, zda daný typ měřidla vyhovuje metrologickým požadavkům a Zákonu o metrologii.

Značka schválení typu se danému typu měřidla přiřazuje v certifikátu schválení typu a je vyznačena na každém exempláři měřidla ve tvaru TCM XXX/YY - ZZZZ, kde symbol XXX je v praxi nahrazen trojčíslím oboru měření, symbol YY posledním dvojčíslím roku vystavení certifikátu o schválení typu a symbol ZZZZ je nahrazen pořadovým číslem certifikátu.

schvaleni-typu.jpg

Tato měřidla je možné, nejlépe po seřízení pomocí navázaných etalonů příslušné třídy přesnosti, následně předkládat k ověření. Vyhovující měřidla jsou následně opatřena příslušnými metrologickými, ověřovacími značkami. Jedná se především o měřidla používaná v obchodním styku, kde se ceny tvoří na základě naměřené hmotnosti a v našem obchodě jsme pro Vás tato měřidla označili poznámkou „stanovená měřidla". 

 

Prodáváte, vykupujete, účtujete poplatky na základě naměřené hmotnosti, jste zdravotnické zařízení, provozujete lékárnu, jste ve sporu se svými odběrateli či dodavateli, plánujete vážení v obchodním styku, fakturujete na základě naměřené hmotnosti? Zvolte ověřitelnou váhu!

 

Nestanovená měřidla (váhy bez možnosti ověření):

Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem.

Technologické a kontrolní váhy, pro které není schvalování typu a ověřování povinné a u kterých se v rámci zajištění jednotnosti, návaznosti a správnosti provádí seřizování (justování) pomocí navázaných etalonů. Pro tato měřidla lze dále provést procesní kalibraci, přičemž výstupem tohoto výkonu je neakreditovaný kalibrační list.
Další možností je kalibrace vah provedená akreditovanou laboratoří, přičemž výstupem je kalibrační list s "kulatým razítkem" (akreditovaná činnost), zpravidla nezahrnující justování vah.

Jedná se především o měřidla používaná ke kontrolnímu vážení uvnitř organizace a všechna měřidla, která nejsou používána v obchodním styku či nepodléhají ověření.
V našem obchodě jsme pro Vás tato měřidla označili poznámkou „možnost vystavení kalibračního listu”.

 

Potřebujete vážit uvnitř technologického procesu, neprodáváte, nevykupujete, nechcete přetěžovat své automobily, chcete údaje o naměřené hmotnosti pro vlastní potřebu, nefakturujete na základě naměřené hmotnosti? Můžete zvolit technologickou váhu!

 

Všechny výše zmíněné metrologické výkony (ověření, procesní či akreditované kalibrace) můžete objednávat společně s našimi produkty.
Před nákupem vážicího zařízení, prosím, zvažte konkrétní účel, pro který budou měřidla využívána. Pokud si svou volbou nejste jisti – kontaktujte nás.
Nabízíme Vám možnost poradenství a konzultace v oboru.

Poplatky za EU ověření (prvotní ověření či prohlašování shody), justování, následná ověření měřidel, kalibrace a vystavení kalibračních listů, jsou odvislé od max. váživosti a třídy přesnosti konkrétního zařízení. Případné dotazy ohledně cen Vám rádi zodpovíme.