Co je to ověření váhy?

 

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.

Ověření váhy se potvrzuje vydáním ověřovacího listu nebo Potvrzením o ověření stanoveného měřidla a ověřené měřidlo se opatří úřední ověřovací značkou či plombou. Následné ověřování se provádí u měřidel, která byla již prvotně ověřena a uvedena do provozu.

 

U nových vah (uváděných na trh) se provádí EU ověřování nebo EU prohlašování shody.

 

EU prohlašování shody s typem je postup, při kterém výrobce při splnění požadavků nařízení vlády č. 326/2002 Sb. prohlašuje, že příslušné váhy jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o schválení typu. Výrobce musí mít zavedený systém jakosti a musí podléhat EU dohledu. EU prohlašování shody s typem může provádět pouze autorizovaná osoba.

EU ověřování vah je postup, kdy autorizovaná osoba podrobí každou váhu příslušným zkouškám s cílem ověřit její shodu s typem popsaným v certifikátu o schválení typu.
EU ověřování mohou provádět pracoviště ČMI podle příslušné územní pravomoci.

 

Ověřování vah se provádí u stanovených měřidel, která mají schválení typu. Nelze tedy ověřit libovolnou váhu, která byla uvedena na trh.

 

Před ověřováním vah doporučujeme provést jejich justování (seřízení), které zajistí správnost a požadované metrologické vlastnosti.
Justování můžeme považovat též za přípravu vah na ověření. Váhy s interním justováním seřizovat nemusíme – o seřízení se postará interní mechanismus.

K ověřovaným vahám se zpravidla nevystavuje „Kalibrační list” – kalibrace a ověření jsou dva odlišné metrologické výkony, vycházející ze stejných postupů. V případě Vašeho požadavku je možné vystavit kalibrační list i k ověřenému měřidlu – kalibrace je hrazeným výkonem. 

 

Podle Zákona o metrologii je povinností uživatele stanovených měřidel, která podléhají dalšímu ověření, vést jejich seznam s datem posledního ověření a předkládat je k následnému ověřování v zákonem stanovených lhůtách.