Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarStanovená a nestanovená měřidla

Stanovená měřidla (ověřitelná):

Stanovenými měřidly jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam v závazkových vztazích - při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy, pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, nebo při ochraně jiných veřejných zájmů.

metrologická značka Značka shody s požadavky na měřidla pro specifikované použití.

Váhy, které podstoupily proces schvalování typu měřidel, ve kterém se posuzuje, zda daný typ měřidla vyhovuje metrologickým požadavkům a Zákonu o metrologii.
Značka schválení typu se danému typu měřidla přiřazuje v certifikátu schválení typu a je vyznačena na každém exempláři měřidla ve tvaru TCM XXX/YY - ZZZZ, kde symbol XXX je v praxi nahrazen trojčíslím oboru měření, symbol YY posledním dvojčíslím roku vystavení certifikátu o schválení typu a symbol ZZZZ je nahrazen pořadovým číslem certifikátu.

Tato měřidla je možno po seřízení dle etalonových závaží (pro příslušnou třídu přesnosti) následně předkládat k ověření. Vyhovující měřidla jsou následně opatřena příslušnými metrologickými značkami. Jedná se především o měřidla používaná v obchodním styku, kde se ceny tvoří na základě naměřené hmotnosti a v našem obchodě jsme pro Vás tato měřidla označili poznámkou „ověřitelná verze!”.

Prodáváte, vykupujete, jste ve sporu se svými odběrateli či dodavateli, plánujete vážení v obchodním styku, fakturujete na základě naměřené hmotnosti? Zvolte ověřitelnou váhu!

 

Nestanovená měřidla (pracovní):

Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem.

značka ce Značka shody s evropskou platností.

Technologické a kontrolní váhy, pro které není schvalování typu povinné, a u kterých se v rámci zajištění jednotnosti a správnosti provádí seřízení (justáž) dle etalonových závaží (pro příslušnou třídu přesnosti). Výstupem může být kalibrační list.
Možností je též kalibrace provedená akreditovanou laboratoří, kde výstupem je kalibrační list s výsledky měření (naměřenými hodnotami s výpočtem nejistot měření), zpravidla nezahrnující seřízení (justáž) vážicího zařízení.

Jedná se především o měřidla používaná ke kontrolnímu vážení uvnitř organizace a všechna měřidla, která nejsou používána v obchodním styku a nepodléhají ověření.
V našem obchodě jsme pro Vás tato měřidla označili poznámkou „možnost vystavení kalibračního listu”.

Potřebujete vážit uvnitř technologického procesu, nechcete přetěžovat své automobily, chcete údaje o naměřené hmotnosti pro vlastní potřebu? Můžete zvolit technologickou váhu!

Výše uvedené služby jsou Vám k dispozici společně s našimi produkty.
Před nákupem zařízení, prosím, zvažte konkrétní účel, pro který budou měřidla využívána. Pokud si svou volbou nejste jisti – kontaktujte nás.
Nabízíme Vám možnost poradenství a konzultace v oboru.

Poplatky za EU ověření (prvotní ověření), seřízení (justáž), ověření měřidel, kalibrace a vystavení kalibračních listů jsou odvislé od váživosti a třídy přesnosti konkrétního zařízení. Případné dotazy ohledně cen Vám rádi zodpovíme.

Související články: