Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarOvěření váhy

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.

značka m

Ověření se potvrzuje vydáním ověřovacího listu nebo Potvrzením o ověření stanoveného měřidla a ověřené měřidlo se opatří úřední značkou. Ověřování měřidel (následné) se provádí u měřidel, která byla již prvotně ověřena a uvedena do provozu.

 

U nových vah (uváděných na trh) se provádí EU ověřování nebo EU prohlašování shody.

EU prohlašování shody s typem je postup, při kterém výrobce při splnění požadavků nařízení vlády č. 326/2002 Sb. prohlašuje, že příslušné váhy jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o schválení typu. Výrobce musí mít zavedený systém jakosti a musí podléhat ES dohledu. ES prohlašování shody s typem může provádět pouze autorizovaná osoba.

EU ověřování vah je postup, kdy autorizovaná osoba podrobí každou váhu příslušným zkouškám s cílem ověřit její shodu s typem popsaným v certifikátu o schválení typu.
EU ověřování mohou provádět pracoviště ČMI podle příslušné územní pravomoci.

Ověřování vah se provádí u stanovených měřidel, která mají schválení typu.

 

Před ověřováním vah doporučujeme provést justáž, která zajistí jejich správnost a požadované metrologické vlastnosti.
Justáž můžeme považovat též za přípravu vah na ověření.

K ověřovaným vahám se nevystavuje „Kalibrační list” – kalibrace a ověření jsou dva odlišné úkony, vycházející prakticky ze stejných postupů.

Podle zákona o metrologii je povinností uživatele stanovených měřidel, která podléhají dalšímu ověření, vést jejich seznam s datem posledního ověření a předkládat je k následnému ověřování.

« Zpět

Stránka vytvořena: 29. 7. 2007