Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarKalibrace a ověření

Kalibrace – ověření vah a vážicích systémů

Kalibrace je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem (měřidlem) a odpovídajícími hodnotami, realizovanými etalonem.

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se potvrzuje vydáním ověřovacího listu a ověřené měřidlo se opatří úřední značkou.

etalovová závaží

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky ze stejných postupů.
Rozdíl spočívá v tom, že při ověření je předmětem zkoušek shoda metrologických vlastností těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami.
Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem.

Pojem kalibrace je velmi často klienty mylně vnímán a zaměňován s pojmem justáž (seřízení) vážicího zařízení.

Úkony kalibrace a ověření zpravidla nezahrnují vlastní justáž (seřízení) měřidla.

Justáží se rozumí seřízení měřidla dle etalonových závaží pro příslušnou třídu přesnosti tak, aby byla zajištěna správnost, jednotnost a návaznost měřidel.

Z hlediska metrologického zajištění kvality výrobků je důležité řídit všechny procesy měření, které se používají při vývoji, výrobě a servisu výrobků.

Návaznost je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení daného měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.

metrologická značka

Zákonnou a základní měřící jednotkou hmotnosti je kilogram (kg) - mezinárodní prototyp.
Hmotnost je dána porovnáním s tímto prototypem.

Výše uvedené výkony jsou Vám k dispozici společně s našimi produkty. Poplatky za justáž, kalibrace a ověření měřidel jsou odvislé od váživosti, typu a třídy přesnosti daného zařízení.
Případné dotazy ohledně cen Vám rádi zodpovíme.

Národní metrologický systém je tvořen soustavou právních a technických předpisů, vymezujících postavení orgánů státní správy a dalších subjektů a subjekty vyrábějícími, opravujícími a montujícími měřidla a uživateli měřidel.

značka ce

Povinnost registrace:
Subjekty, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž, jsou povinny podat žádost o registraci ČMI. Povinnost registrace subjektů vyplývá z § 19, zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění (související závazné právní předpisy jsou: Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky MPO č. 344/2002 Sb., vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., metrologický předpis MP 001-02).

Proces registrace:
Registraci provádí příslušný oblastní inspektorát ČMI u něhož byla podána žádost. Ten prověří, zda je žadatel způsobilý pro vykonávání činností v rozsahu žádosti. V případě splnění stanovených předpokladů vystaví osvědčení o registraci.

Firma PETR HEPNAR založena a následně registrována u Českého Metrologického Institutu (ČMI – oblastní inspektorát Liberec) v roce 1991.
(Osvědčení o registraci: č. 4000-OR-0014-04, přidělená značka: 4-04/014)

Kalibrace a ověřování vah

Všechny uvedené služby můžete nakupovat společně s našimi produkty, kontaktujte nás.

Související články: