Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarArchiv kategorie 'Metrologie'

Kalibrace a ověření

Kalibrace – ověření vah a vážicích systémů

Kalibrace je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem (měřidlem) a odpovídajícími hodnotami, realizovanými etalonem.

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se potvrzuje vydáním ověřovacího listu a ověřené měřidlo se opatří úřední značkou.

etalovová závaží

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky ze stejných postupů.
Rozdíl spočívá v tom, že při ověření je předmětem zkoušek shoda metrologických vlastností těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami.
Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem.
Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 17. 4. 2006

Stanovená a nestanovená měřidla

Stanovená měřidla (ověřitelná):

Stanovenými měřidly jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam v závazkových vztazích - při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popř. jiné majetkové újmy, pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, nebo při ochraně jiných veřejných zájmů.

metrologická značka Značka shody s požadavky na měřidla pro specifikované použití.

Váhy, které podstoupily proces schvalování typu měřidel, ve kterém se posuzuje, zda daný typ měřidla vyhovuje metrologickým požadavkům a Zákonu o metrologii.
Značka schválení typu se danému typu měřidla přiřazuje v certifikátu schválení typu a je vyznačena na každém exempláři měřidla ve tvaru TCM XXX/YY - ZZZZ, kde symbol XXX je v praxi nahrazen trojčíslím oboru měření, symbol YY posledním dvojčíslím roku vystavení certifikátu o schválení typu a symbol ZZZZ je nahrazen pořadovým číslem certifikátu.

Tato měřidla je možno po seřízení dle etalonových závaží (pro příslušnou třídu přesnosti) následně předkládat k ověření. Vyhovující měřidla jsou následně opatřena příslušnými metrologickými značkami. Jedná se především o měřidla používaná v obchodním styku, kde se ceny tvoří na základě naměřené hmotnosti a v našem obchodě jsme pro Vás tato měřidla označili poznámkou „ověřitelná verze!”.

Prodáváte, vykupujete, jste ve sporu se svými odběrateli či dodavateli, plánujete vážení v obchodním styku, fakturujete na základě naměřené hmotnosti? Zvolte ověřitelnou váhu!

Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 7. 3. 2006